Over NHN

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Elkerliek Ziekenhuis en Anna Ziekenhuis), huisartsen zorggroepen (DOH, SGE en PoZoB) en de Medisch Specialistische Bedrijven van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant. Het gemeenschappelijke doel binnen het NHN is de continue verbetering van de patiëntwaarde (patiënt-relevante uitkomsten gedeeld door de zorgkosten) voor patiënten met een hartaandoening.

Om het doel te bereiken zijn in het NHN netwerken ingericht rondom specifieke hartaandoeningen (o.a. atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden). In deze netwerken ontwikkelen de zorgprofessionals uit de 1ste, 2de en 3de lijn gezamenlijk transmurale zorgstandaarden die regio breed zijn geïmplementeerd en continu worden geëvalueerd.

Methode NHN

De primaire methodiek van het NHN is gebaseerd op Value Based Healthcare. Middels deze methodiek wordt voor ieder ziektebeeld waar het NHN zich op richt (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden) stapsgewijs een transmurale zorgstandaard ontwikkeld binnen een netwerk van zorgprofessionals (cardiologen, verpleegkundigen, huisartsen, etc.). Gedurende de ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard worden o.a. de belangrijkste initiële condities en patiënt-relevante uitkomsten geselecteerd, waarbij de dataset van de Nederlandse Hart Registratie als primaire bron wordt toegepast. Daarnaast wordt het volledige zorgproces in kaart gebracht en protocollen opgesteld voor de (terug)verwijzing van patiënten tussen de 1ste, 2de en 3de lijn. Uiteindelijk resulteert de ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard in een Regionale Transmurale Afspraak (RTA), die regio breed wordt geïmplementeerd. De stapsgewijze ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard is weergegeven in onderstaande figuur.

Na de ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard wordt deze geïmplementeerd in de volledige zorgketen en volgt een continu verbeterproces, middels een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Gedurende deze verbetercyclus worden de afspraken in de transmurale zorgstandaard geauditeerd, worden de patiënt-relevante uitkomsten geanalyseerd, worden focusgroep interviews gehouden met patiënten t.a.v. het zorgproces, wordt getoetst of informatie uit (nieuwe) richtlijnen verder verwerkt moet worden in de zorgstandaarden en wordt besproken welke innovaties mogelijk relevant zijn om de patiëntwaarde voor het specifieke ziektebeeld verder te verbeteren. De resultaten worden besproken in het ziektespecifieke netwerk en verbeterpunten worden voorgesteld. Daarna worden de benodigde aanpassingen doorgevoerd en, na akkoord van het ziektespecifieke netwerk, wordt de zorgstandaard (opnieuw) geïmplementeerd in het zorgproces. Vervolgens wordt de PDCA cyclus herhaald. Schematisch ziet de PDCA cyclus van het NHN er als volgt uit:

Meer informatie over de methode van het NHN, inclusief de uitwerking voor het ziektebeeld atriumfibrilleren, is hier te vinden

Organistatiestructuur NHN

De organisatiestructuur van het NHN bestaat uit:

  • Stuurgroep met een afvaardiging van 2 cardiologen, 2 bestuurders van de huisartsen zorggroepen en 2 managers bedrijfsvoering van de ziekenhuizen
  • Patiënten Adviesraad met een afvaardiging van de cliëntenraden van de ziekenhuizen en huisartsen zorggroepen aangesloten bij het NHN
  • Programmabureau bestaande uit een strategisch adviseur, programmamanager, projectleiders/postdocs, data-analist en PhD-student
  • Adviesgroepen en netwerken voor de verbetering en continue doorontwikkeling van de patiënt-relevante uitkomsten en zorgkosten

Een schematische weergave van de organisatiestructuur van het NHN ziet er als volgt uit: